หน้าหลัก สมัครเรียน ผลงานของเรา (รายชื่อคนเก่ง) ความรู้สึกดีๆกับศิษย์ภริอุส ติดต่อเรา
     
   
พี่แม็ก
 
   
   
   
การศึกษา  
   
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- มัธยมปลาย : ห้อง Gifted โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
   
   
ผลงานวิชาการ  
   
- ทุน พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
- สอบติดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  
- สอบติดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
- สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันไทย – ญี่ปุ่น  
- สอบติดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  
- สอบติดสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์